De 4 G s van gedrag. Gevoel, gedrag, neem een situatie in gedachten en werk dit uit aan de hand van het 4g - model. Denk na hoe jij jouw gedrag kunt. Dat wordt duidelijk met het 4g - model. Als er iets gebeurt roept dat direct, vaak onbewust. Gedrag : muis aaien; zoals uit het voorbeeld blijkt.

4g model gedrag voor kleine haalbare stappen.

Een hulp middel voor het geven van feedback is Het inge model. Dat staat voor : I(ik) N (nu) G (gedrag) E (effect). Ik spreek vanuit wat jij vind of constateert. Het gaat niet over wij, of over vage bronnen ik heb gehoord dat. N spreek vanuit het nu, haal geen oude koeien uit de sloot. G staat voor gedrag. Wees hier concreet en praat niet over "wij" en "altijd". Het gaat over gedrag, niet over karakter of persoonseigenschappen. Dat haal de angel er uit. E staat voor effect. Het effect dat het gedrag heeft op jou of de situatie en de eventuele gevolgen daar van.

4g model gedrag

De 4 G s van gedrag by Shirley endirece on, prezi


Het doel van feedback geven is om mensen workout helpen prestaties te verbeteren. Feedback kaneel leert je welk effect jouw gedrag op anderen en situaties heeft, zowel positief als negatief. Feedback heeft (op een goede manier gedaan) een positief effect op samenwerking en verbetert de relatie tussen mensen. Feedback is een erg effectief instrument, maar sterk afhankelijk van allerlei factoren zoals : de relatie, de sfeer van het moment, en het vertrouwen dat er bestaat tussen de betreffende personen. Feedback werkt vooral goed in die situaties waarin mensen zich niet bewust zijn van het effect dat hun gedrag heeft op anderen. (De blinde vlek) Om feedback te kunnen geven is het belangrijk dat de ontvanger open staat. Feedback is een tweezijdig proces tussen gever en ontvanger.

Feedback 4G model nlp-nu


De niette versturen brief is daarvoor een goede vorm. De brieven van Clara worden tijdens de zitting vluchtig doorgelezen door de therapeut; een meer precieze bestudering gebeurt tussen de zittingen - die om de drie weken plaatsvinden. Drie opeenvolgende periodes van schrijven en sessies, waarin de ervaringen worden besproken, leveren wel enig inzicht bij Clara op; zij denkt nu wat beter te begrijpen wat zij haar vader al die tijd heeft kwalijk genomen en heeft ook meer zicht op de rol die. Maar er is geen enkele verandering in de emotionele reaktie op haar vader en op mannen in het algemeen. De verwachting is ook niet geweest dat dit meteen zou gebeuren op grond van het schrijven alleen, hoewel in sommige gevallen het bewust en intensief op deze manier bezig zijn met de bedreigende episode wel al veranderingen tot gevolg heeft, doordat men dichtbij het soort. Bij Clara is dat echter niet het geval. Wèl is opvallend hoe geladen haar brieven er uit zien. Zij brengt steeds grote aantallen (wel dertig, veertig) vellen mee, waarop met een groot en wijd handschrift de teksten driftig zijn opgeschreven. En de teksten liegen er niet.

4g model gedrag

Tot pure sex is het nooit gekomen. Het is wel zo dat zij sinds die leeftijd bang is geweest voor haar vader, vaak last had van diens dubbelzinnige opmerkingen en zich in het ouderlijk huis nooit meer op haar gemak heeft gevoeld. Tot zover de voorgeschiedenis. Er wordt een voorlopig behandelingskontrakt afgesloten, waarin wordt overeengekomen, dat in eerste instantie getracht zal worden om meer inzicht te krijgen in wat er zich in die tijd precies heeft gespeeld; wat zij haar vader precies kwalijk neemt en wat voor gevolgen het voor haar. Als methode wordt gebruik gemaakt van schrijf-opdrachten (Lange Van der Hart, 1979, par. 7.2) Dit houdt in dat Clara tussen de sessies door brieven zal schrijven aan degenen, die bij de kwestie betrokken zijn geweest. Zo heeft haar moeder, door haar vader steeds te beschermen, ook een rol gespeeld.

In iets mindere mate geldt dat tevens voor haar grootmoeder met wie zij lange tijd een speciale band heeft gehad. Ze begint met een brief aan haar vader. Als ze daarmee klaar is zal ze een brief schrijven aan haar moeder, daarna aan haar grootmoeder. Bij een brief schrijven moet men zich niet voorstellen dat het gaat om een brief die verstuurd moet kunnen worden, waarbij de taal en de stijl van belang zijn. Het gaat erom dat men in eigen tempo alles wat men de ander te zeggen heeft, zonder enige censuur, kan uitspreken.

4G in de Psychologenpraktijk

Veel dank ben ik verschuldigd aan Drs. Beek en. Stol voor hun waardevolle adviezen bij de bewerking van het manuskript. Zij heeft een aantal afgebroken verhoudingen achter de rug en funktio-neert over het algemeen in het gezelschap van mannen cellulitis slecht en voelt zich niet op haar gemak. Dat is ook het geval wanneer zij met kollegas heeft te maken. Tijdens het taxatie-gesprek blijkt al gauw dat de verhouding met haar vader een belangrijke rol in dit geheel speelt. Naar haar gevoel heeft haar vader vanaf haar dertiende levensjaar erotische toenaderingen tot haar gezocht. Zij beschrijft een episode waarin zij zichzelf, in afwezigheid van haar moeder, in het echtelijk bed bevond en haar vader haar streelde.

4g model gedrag

G-schema: gedachtes en gevoelens onderzoeken - hulpvormen

Daarbij wordt dan steeds aangegeven op welke punten de inzichten van de direktieve therapie daarmee overeenkomen of er van afwijken. Daarna volgt een beschrijving van een op voornamelijk gedragstherapeutische wijze uitgevoerde therapie, waarin het behandelen van rouw centraal stond. Daarbij wordt regelmatig aangegeven welke andere mogelijkheden er waren vanuit het direktieve therapeutische kader. Tot slot wordt de werkwijze binnen deze twee stromingen gerelateerd aan inzichten uit de psycho-dynamische literatuur. 2 Afscheid van de relatie met een vader. Clara heijmans heeft zich op 32-jarige leeftijd aangemeld. Ze woont alleen, haar beroep is lerares. De aanmeldingsklacht is dat zij moeilijk met mannen.

Ook in de direktieve therapie, die weliswaar veel gemeen heeft met gedragstherapie maar er door een grotere mate van eclecticisme toch van valt te onderscheiden (vgl. Van der Velden van Dijck, 1977; van Dijck., 1980) ziet men vaak aandacht voor traumatische ervaringen uit het verleden en rouw in het bijzonder (vgl. Van der Hart, 1977; Lange van der Hart, 1979, hoofdstuk 7). In dit artikel wordt speciaal aandacht geschonken aan de manier waarop vanuit de laatstgenoemde benaderingen rouwproblematiek behandeld kan worden. In de volgende paragraaf zal bij wijze van illustratie de direktieve behandeling geschetst worden van een jonge vrouw die zich aanmeldt met een probleem dat op het eerste gezicht niet zoveel met rouw te maken lijkt te hebben. Aan de hand van dat voorbeeld wordt het begrip rouw" in een wijder kader geplaatst. Vervolgens wordt het gedragstherapeutisch model honing besproken voor het helpen van kliënten bij het verwerken van pathologische rouw.

Feedback geven met het 4G-feedbackmodel - zo bouw je aan

1 Inleiding, de aandacht voor onverwerkte rouw als bron van lichamelijke en psychisch disfunktioneren trof men vroeger vooral aan in de literatuur over psycho-dyna-misch georiënteerde psychotherapie (vgl. Averill, 1968; Bowlby, 1961; Bowlby and Parkes, 1970; Volkan, 1975). De laatste decennia is daarin verandering gekomen. Binnen de gedragstherapie is steeds meer aandacht gekomen voor de gevolgen van emotionele traumata uit het verleden voor het huidige funktioneren van kliënten (vgl. Averill, 1968; Burger, 1978; Rachman,-1980). Speciale aandacht is daarbij opgebracht voor traumatisch verlopende rouwprocessen (vlg. Ramsay, 1979; Bugen, 1977).

4g model gedrag
Rated 4/5 based on 695 reviews